Bildad 9 juni 1959

 

Stadgar

för

Flygkorpen

 

Uppgift

§ 1

Flygkorpen är en korporationsidrottsförening för personalen vid RFN stiftad den 9.6.1959. Föreningen har till uppgift att genom utövande av gymnastik, idrott och friluftsliv verka för personalens fysiska och andliga fostran samt för främjandet av en god kamratanda.

 

Medlemskap

§ 2

Föreningen består av aktiva eller passiva medlemmar samt hedersmedlemmar. Föreningen representerar RFN personal i korporationsidrottssammanhang.

 

§ 3 ändrad av årsmötet 20/4-66

Varje vid RFN anställd, dennas, dennes maka, make och hemmavarande barn, som anmäler sig till styrelsen, blir medlem i föreningen sedan fastställd medlemsavgift erlagts.

 

§ 4

Till hedersledamot kan kallas person, som på synnerligen utmärkt sätt befrämjat föreningens intressen. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen genom beslut på allmänt sammanträde.

 

§ 5 ändrad av årsmötet 6/2-92

Medlemskap i föreningen upphör, då anställningen upphör av annan orsak än pensionering.

 

§ 6

Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller övriga bestämmelser eller handlar mot idrottens hederslagar, kan av styrelsen ur föreningen uteslutas. Beslut om uteslutningen skall med angivande av orsaken skriftligen meddelas vederbörande, som vid nästkommande allmänna sammanträde äger rätt söka ändring i styrelsens beslut. Dylikt överklagande skall upptagas på föredragningslistan för nämnda sammanträde, till vilket vederbörande skall kallas skriftligen.

Genom uteslutningen upphöra alla inbördes förpliktelser mellan föreningen och den uteslutna medlemmen beträffande fastställda avgifter.

 

Medlemsavgift

§ 7 ändrad av årsmötet 20/4-66

Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsmötet.

 

Deltagande i tävlingar o.d.

§ 8

Vid allmänna korporationstävlingar äger endast medlem, som är anställd vid RFN rätt att tävla för föreningen.

 

Styrelsen

§ 9

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.

Styrelseledamöterna väljas för ett år. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer i övrigt. Avgår ledamot innan den tid tilländalupit, för vilken han blivit vald, inträder i hans ställe suppleant.

 

§ 10 ändrad av årsmötet 6/2-92

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och är beslutsmässig, om hälften av ledamöterna äro närvarande inklusive minst ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas genom enkel röstövervikt; vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och vakar över dess stadgars efterlevnad. Ordföranden skall attestera alla utbetalningar, som verkställas av föreningens kassör.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens, föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som föreningens sammanträden samt upprätta förslag till årsberättelser m.m.

Kassören åligger att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens räkning samt att föra kassabok över föreningens räkenskaper.

Materialförvaltaren åligger att förvalta och vårda föreningens idrottsmateriel.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skola vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 januari.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.

 

Sektionsstyrelser

§ 11

Den idrottsliga verksamheten inom föreningen handhaves av sektionsledare.

Sektionsledarna väljas av årssammanträdet för en tid av ett år.

Sektionsledare åligger att leda medlemmarnas träning, att uppgöra förslag till klubbtävlingar samt anordna, leda och protokollföra dessa, att utse föreningens tävlingslag samt att behandla och avgiva utlåtande över ärenden, som av styrelsen remitterats till densamme.

Eventuella specialbestämmelser för sektionerna fastställas av föreningsstyrelsen.

 

Revision

§ 12

Antalet revisorer skall vara två med två suppleanter. Revisorerna väljas för 1 år.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens och sektionsstyrelsernas räkenskaper, protokoll och förvaltning under sistförlidna kalenderår. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

 

Sammanträden

§ 13

Ordinarie årssammanträde hållas före utgången av mars månad varje år. Dag och ställe bestämmes av styrelsen, vilken minst 8 dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse därom.

Extra allmänt sammanträde utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordra. Anledningen till sammanträdet skall angivas på kallelsen, som skall utfärdas minst 4 dagar i förväg.

Sammanträdet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som på kallelse infunnit sig till densamma.

Varje medlem äger en röst.

 

§ 14

Vid föreningens ordinarie årssammanträde förekomma följande ärenden.

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.

3. Styrelsens och sektionsledarnas årsberättelser.

4. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.

5. Förslag till inkomst- och utgiftsstat jämte arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst 10 dagar före sammanträde.

7. Val av ordförande i styrelsen, övriga styrelseledamöter (4 st), en styrelsesuppleant, sektionsledare, revisorer.

 

§ 15

Alla val ske öppet, såvida ej sluten votering påyrkas.

Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

 

Stadgefrågor m.m.

§ 16

Dessa stadgar äro antagna på allmänt sammanträde den 11.3.1960. Utöver dessa stadgar gälla till efterrättelse Svenska Korporationsidrottsförbundets stadgar och övriga bestämmelser.

 

§ 17

Förslag till ändring av föreningens stadgar eller till föreningens upplösning må endast avgöras på allmänt sammanträde och skall senast en månad före allmänt sammanträde inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på sammanträdet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. I kallelsen till sammanträdet skall ifrågavarande ärende särskilt omnämnas.

För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall även innefatta beslut om användning av föreningens tillgångar för ett bestämt ändamål till idrottens främjande.

 

§ 18

Genom inträde i Flygkorpen har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.

Åter till startsidan